Dalian and Xiamen, China

October 2013

Dalian and Xiamen, China